El programa científic

Laboratori El projecte d’investigació HIVACAT s’estructura en vuit línies de recerca en què es volen abordar els principals obstacles existents en el desenvolupament de vacunes per al VIH, tant preventives, és a dir, per evitar la infecció per VIH, como terapèutiques, per frenar el desenvolupament de la malaltia.

La investigació se centra, d’una banda, en la descripció de marcadors relacionats amb el control de la infecció i en l’estudi de la diversitat del VIH arreu del planeta i dels seus efectes en les respostes immunitàries de les poblacions locals. D’altra banda, s’analitzen els mecanismes d’entrada del VIH a les cèl.lules diana i es desenvolupen noves substàncies capaces d’induir una resposta immune (immunògens) que funcionin amb la màxima independència possible de les diferències genètiques de cada individu. Finalment, es duran a terme assajos dels candidats a les vacunes que s’obtinguin, en estudis clínics pilot.

Durant els darrers anys, els investigadors d’HIVACAT ja han trobat alguns candidats a vacuna terapèutica que estan en fases avançades de desenvolupament (assajos clínics en fases I i II). No obstant això, l’objectiu principal per als propers 4 anys és dissenyar noves estratègies de candidats a vacuna terapèutica i profilàctica.

ESTEVE col.labora en la recerca bàsica i intervindrà en el procés d’investigació de manera més intensiva en el moment en què s’arribi a la fase de prova de la vacuna en persones, i n’assumirà el posterior desenvolupament clínic, fins a la comercialització.

Aquestes línies de treball estan reforçades per una plataforma transversal de validació de tècniques experimentals entre els centres participants i també compten amb múltiples col.laboracions d’altres equips d’investigació nacionals i internacionals, en el context d’una “iniciativa global” per trobar una vacuna eficaç. Els investigadors d’aquestes institucions estan ampliant actualment la recerca a més països, amb la participació de clíniques de Sud-àfrica, l’Àfrica central i el Perú, on ja fa anys que se segueixen diferents línies d’investigació.